XLX Multiprotocol Gateway Reflector Uruguay Link
   XLX117 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 16:25:49
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
cx4ae@cx4ae.com